Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji na spletnih straneh www.benetke.com, www.venice.si, www.venedig.si ali www.venezia.si (v nadaljevanju na Spletnih straneh) veljajo za prevoze ter organizacijo prevozov na mednarodnih pomorskih linijah med lukami Istre (Izola, Piran, Umag, Poreč, Rovinj, Pulj ter Rabac) ter Benetkami, ki jih trži TOP Line d.o.o. Portorož (v nadaljevanju TOP Line).
Če je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, veljajo posebni pogoji poslovanja oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil prevoz, kjer se ga opozori na Splošne pogoje poslovanja. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na Spletnih straneh oziroma na katerikoli drugi strani, kjer TOP Line kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo vozovnice ali druge storitve pri TOP Line ali pooblaščenih prodajalcih.

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na potovanje, ki ga trži TOP Line, v katerikoli TOP Line-ovi poslovalnici ali pooblaščenem prodajalcu. Ob prijavi TOP Line in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovi vozovnici bodisi se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.
Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
Za zavezujočo prijavo velja izključno pisna prijava oziroma podpisana pogodba med potnikom ter TOP Line-om oz. pooblaščenim prodajalcem. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TOP Line-a.
Ob rezervaciji na poizvedbo velja, da je potovanje potrjeno šele po potnikovi potrditvi ter prejetem plačilu s strani TOP Line-a oz. pooblaščenega prodajalca.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši gotovinsko plačilo ali plačilo s kreditno kartico pri blagajni TOP Line-a, pri pooblaščenem prodajalcu oz. ko TOP Line prejme plačilo na transakcijski račun.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti veljaven voucher oz. vozovnico. Le-tega si lahko potnik natisne preko Spletnih strani, jo predloži v elektronski obliki ali jo dobi pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je rezerviral in plačal vozovnico. Če potnik tega dokumenta nima, vodja potovanja potnika ni dolžan sprejeti potnika na potovanje. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve TOP Line, v primeru vračila plačila TOP Line v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Kadar za potnika rezervacijo opravi pooblaščeni prodajalec, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za njih.

CENE

Cene storitev so določene z uradnim cenikom objavljenim na Spletnih straneh, ter veljajo od dneva objave programa. TOP Line si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
TOP Line lahko v programu določi, da potnik plača dodatne storitve, ki bodo ponujene in opravljene na kraju samem. V tem primeru so informacije na teh Spletnih straneh zgolj informativne in potnik vlaga vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

PRIJAVNINA

TOP Line ima kot aktivna članica Združenja turističnih agencij Slovenije (od tu dalje ZTAS) pravico ob vsaki rezervaciji zaračunati prijavnino v višini katero določi TOP Line določi sam. TOP Line si pridržuje pravico da ne zaračuna prijavnine za rezervacije opravljene neposredno z uporabo rezervacijskega sistema na Spletnih straneh. V kolikor je rezervacija narejena preko elektronske pošte, telefona ali osebno v poslovalnici TOP Line-a se prijavnina lahko zaračuna.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

V cenah, objavljenih za mednarodne prevoze potnikov DDV ni obračunan po 49/2 člen ZDDV-1.

VKLJUČENE STORITVE

V ceno voznine so vključene:

  • vse luške dajatve,
  • prevoz z ladjo ali katamaranom,
  • Spremstvo na ladji,
  • Vsi potniki so na ladjah zavarovani po mednarodni P&I (protect and indemnity) zavarovalni polici s strani ladjarja.

Primarna storitev je prevoz, ki ga opravlja prevoznik, za katerega TOP Line nastopa kot agent.

OSTALE IN POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni voznine (pijača, prehrana, opcijski dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

Če so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Vse storitve, ki jih potnik plača med izletom na ladji, so v organizaciji ladjarjev in TOP Line nima vpliva na njihovo kvaliteto, niti samo izvajanje. Cene, objavljene na spletni strani www.benetke.com so izključno informativne narave in jih lahko ladjar spreminja poljubno. Prav tako se potnik strinja da bo vse morebitne pritožbe ter reklamacije uveljavljal pri ladjarju izbranega plovila.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v agenciji, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TOP Line pravico do povračila stroškov. Višina povračila stroškov odpovedi je odvisna od pristanišča odhoda ter časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik odpovedal potovanje:

Odhodi iz Pirana:

* do 72 ur pred odhodom ladje – 15 € administrativnih stroškov obdelave rezervacije
* od 71:59 do 48 ur pred odhodom ladje – 25% vrednosti aranžmaja
* od 47:59 do 24 ur pred odhodom ladje – 50% vrednosti aranžmaja
* od 23:59 do 00 ur pred odhodom ladje (velja tudi za neudeležbe) – 100% cene aranžmaja

Odhodi iz Umaga, Poreča, Rovinja in Pulja:

Vsaka prodaja je končna in potnik ni avtomatsko upravičen do vračila. Za vse spremembe in odpovedi je potnik dolžan poslati obvestilo  na rezervacije@benetke.com.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo a nima nobene pravice do povračila kakršnihkoli stroškov. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TOP Line-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Prijavnine se potniku v primeru potnikove odpovedi rezervacije ne vrača.

ODSTOPNINA (ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI)

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja in mora biti plačana ob rezervaciji.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima TOP Line pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti ali je odvrniti.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po odhodu plovila iz prvega pristanišča.
Če potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

V primeru odpovedi potovanja s strani TOP Line-a ali drugih ladjarjev iz opravičljivih razlogov, kot so okvara ladje, vremenski pogoji, vojno stanje oz. višja sila je TOP Line dolžan v roku 5 delovnih dni vrniti celotno kupnino potnikom. Z nakupom vozovnice pri agenciji TOP Line oz. pooblaščenih prodajalcih ter na Spletnih straneh kupec soglaša, da mu v zgoraj navedenih primerih NE PRIPADA nikakršna odškodnina ali nikakršno nadomestilo za nastale potne stroške, izgubljen dobiček zaradi izostanka pri delu niti dnevnice.
Potnik je dolžan TOP Line-u oz. pooblaščeni agenciji posredovati svojo kontaktno številko, (GSM) ki jo bo TOP Line uporabil IZKLJUČNO za namene obveščanja o spremembi urnika ali odpovedi vožnje. Če potnik TOP Line-u ne posreduje kontaktne številke, ga TOP Line ne bo kontaktiral v primeru spremembe v urniku vožnje ali odpovedi na dan odhoda.
TOP Line si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.
TOP Line si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Najmanjše število prijavljenih potnikov na plovilih je 40% zasedenost.
V primerih, ko TOP Line izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod” ne more odpovedati potovanja zaradi premajhnega števila potnikov.
TOP Line si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila). ,
TOP Line lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TOP Lineom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TOP Line.
TOP Line ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
Če TOP Line odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru TOP Lineove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ali kakšnih koli drugih stroškov.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa TOP Line potnika nemudoma obvesti.
TOP Line si pridržuje odpovedati potovanje zaradi višje sile pred začetkom potovanja ter je potnikom dolžan vrniti izključno samo že vplačani znesek. V primeru odpovedi potovanja zaradi višje sile med izvajanjem potovanja je TOP Line dolžan vrniti potnike na kraj začetka potovanja z razpoložljivimi alternativnimi prevoznimi sredstvi s čemer se smatra, da je potovanje zaključeno ter posledično potniku ne pripada nobeno nadomestilo oz. vračilo vplačanih sredstev.

SPREMEMBA DATUMA POTOVANJA
Sprememba datuma potovanja je možna do 72 ur pred začetkom potovanja – strošek spremembe je 15,00 €. Morebitne razlike v voznini se obračunajo v skladu s cenikom, veljavnim na dan spremembe.

SPREMEMBA IMENA POTNIKOV
Spremembe imen potnikov so možne do 14 ur pred odhodom potovanja. Vsaka sprememba, ne glede na število spremenjenih podatkov pri posamezni rezervaciji se obračuna 15 €. Zaračunavanje ne velja v primeru ko potnik ob rezervaciji ne poda vseh podatkov in le-to sporoči kasneje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje, mora imeti veljaven potni list, osebno izkaznico ali izjemoma drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Če posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in TOP Line za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana ali priskrbeti potrebne zdravstvene teste oziroma dokazila, če so zahtevana (npr. test, da je potnik negativen na virus Covid-19). Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TOP Line po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. Če napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

IZGUBA DOKUMENTOV MED POTOVANJEM

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali TOP Lineovega predstavnika. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Vsi potniki z veljavno vozovnico, kupljeno pri TOP Line-u ali pooblaščenem prodajalcu so upravičeni do določene količine prtljage, katera je odvisna od vrste potovanja.

Dnevno povratna karta: 1 kos ročne prtljage (max 15kg)

Enosmerna karta: 1 kos ročne prtljage, 1 velik kovček (max 32 kg)

Kolesa: kolesa je možno prevažati na ladjah pod pogojem da ste za njih doplačali po veljavnem ceniku.

Električna kolesa: na katamaranih NISO dovoljena.

Večje kose prtljage je možno prevažati na ladjah, vendar izključno po predhodni najavi.

TOP Line ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov.

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti ugovarjati na kraju samem, TOP Line-ovem vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma lokalni agenciji. Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni ugovarjal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije TOP Line ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik je dolžan pisno reklamacijo poslati na naslov: TOP Line d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320 Portorož najkasneje v zakonskem roku.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TOP Line take reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena in opisana natančno in konkretno. Reklamacije, ki bodo vsebovale splošne navedbe, kot na primer: storitev ni bila kvalitetna, bo TOP Line zavrnil. Potnik naj je dolžan reklamaciji priložiti ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejstvih, na podlagi katerih potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TOP Line-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja če ima TOP Line pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

REŠEVANJE SPOROV

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije slovenskega prava, razen določb o kolizijskih pravilih. Arbitražni senat bo sestavljen iz arbitra posameznika, ki ga izbereta skupaj obe stranki. Če  ga ne uspeta skupaj izbrati, jima ga določi Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sedež arbitraže bo Ljubljana. Arbitražni postopek bo potekal v slovenskem jeziku.

TOP Line vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in predpisi GDPR (Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). Šteje se, da potnik s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TOP Line in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.