SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji na spletnih straneh www.benetke.com, www.venice.si, www.venedig.si ali www.venezia.si (v nadaljevanju na Spletnih straneh) veljajo za prevoze ter organizacijo prevozov na mednarodnih pomorskih linijah med zahodnimi lukami Istre (Izola, Piran, Umag, Poreč, Rovinj, Pulj ter Rabac) ter Benetkami, ki jih trži TOP Line d.o.o. Portorož (v nadaljevanju TOP Line).
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil prevoz. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na Spletnih straneh oziroma na katerikoli drugi strani, kjer TOP Line kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo vozovnice ali druge storitve pri agenciji TOP Line ali pooblaščenih agencijah.

PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi na potovanje, ki ga trži TOP Line, v katerikoli TOP Line-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi TOP Line in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovi vozovnici bodisi se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.
Za zavezujočo prijavo velja izključno pisna prijava oziroma podpisana pogoda med potnikom ter TOP Line-om oz. pooblaščeno agencijo. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TOP Line-a.
Ob rezervaciji na poizvedbo velja, da je potovanje potrjeno šele po potnikovi potrditvi ter prejetem plačilu s strani TOP Line-a oz. pooblaščene agencije.

PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši gotovinsko plačilo ali plačilo s kreditno kartico pri blagajni TOP Line-a, pri pooblaščeni agenciji oz. ko TOP Line prejme plačilo na transakcijski račun TOP Line-a.
Potnik je ob odhodu dolžan predložiti veljaven voucher oz. vozovnico. Le-tega si lahko potnik natisne preko Spletnih strani, jo predloži v elektronski obliki ali jo dobi pri pooblaščeni agenciji kjer je rezerviral in plačal vozovnico. V primeru, da potnik tega dokumenta nima, vodja potovanja potnika ne obvezen sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve TOP Line, v primeru vračila plačila TOP Line v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
CENE
Cene turističnih storitev so določene z uradnim cenikom objavljenim na Spletnih straneh, ter veljajo od dneva objave programa. TOP Line si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
O morebitni spremembi cene potovanja TOP Line potnika obvesti.
TOP Line lahko v programu določi, da potnik plača dodatne storitve, ki bodo ponujene in opravljene na kraju samem. V tem primeru TOP Line ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
PRIJAVNINA
TOP Line ima kot aktivna članica Združenja turističnih agencij Slovenije (od tu dalje ZTAS) pravico ob vsaki rezervaciji zaračunati prijavnino v višini katero določi pravilnik ZTAS ali jo TOP Line določi sam. TOP Line si pridržuje pravico do ne zaračunavanja prijavnine izključno za rezervacije opravljene neposredno z uporabo rezervacijskega sistema Spletnih strani. V kolikor je rezervacija narejena preko elektronske pošte, telefona ali osebno v poslovalnici TOP Line-a se prijavnina lahko zaračuna.
STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
V ceno voznine so vključene vse luške dajatve, prevoz z ladjo ali katamaranom, vodenje ter organizacija. Vsi potniki so na ladjah zavarovani po mednarodni P&I (protect and indemnity) zavarovalni polici s strani ladjarja.
POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni voznine (pijača, prehrana, opcijski dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Vse storitve, katere potnik plača med izletom na ladji, so v organizaciji ladjarjev in TOP Line nima vpliva na njihovo kvaliteto, niti samo izvajanje. Cene, objavljene na spletni strani www.benetke.com so izključno informativne narave in jih lahko ladjar spreminja poljubno. Prav tako se potnik strinja da bo vse morebitne pritožbe ter reklamacije uveljavljal pri ladjarju izbranega plovila.
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v agenciji, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TOP Line pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
* do 72 ur pred odhodom ladje – 15 € administrativnih stroškov obdelave rezervacije
* od 71:59 do 48 ur pred odhodom ladje – 75% vrednosti aranžmaja
* od 47:59 do 24 ur pred odhodom ladje – 50% vrednosti aranžmaja
* od 23:59 do 00 ur pred odhodom ladje (velja tudi za neudeležbe) – 100% cene aranžmaja
Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar TOP Line ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TOP Line-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s TOP Line-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TOP Line-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Prijavnine se potniku v primeru da potnik odpove rezervacijo ne vrača.
SPREMEMBA DATUMA POTOVANJA
Sprememba datuma potovanja je možna do 72 ur pred začetkom potovanja – strošek spremembe je 15,00 €. Morebitne razlike v voznini se obračunajo v skladu s cenikom, veljavnim na dan spremembe.

SPREMEMBA IMENA POTNIKOV
Spremembe imen potnikov so možne do 14 ur pred odhodom potovanja. Vsaka sprememba, ne glede na število spremenjenih podatkov pri posamezni rezervaciji se obračuna 15 €. Zaračunavanje ne velja v primeru ko potnik ob rezervaciji ne poda vseh podatkov in le-to sporoči kasneje.

ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja in mora biti plačana ob rezervaciji.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima TOP Line pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po odhodu plovila iz prvega pristanišča.
V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.
ODPOVED POTOVANJA
V primeru odpovedi potovanja s strani TOP Line-a ali drugih ladjarjev iz opravičljivih razlogov, kot so okvara ladje, vremenski pogoji, vojno stanje oz. višja sila je TOP Line dolžan v roku 5 delovnih dni vrniti celotno kupnino potnikom. Z nakupom vozovnice pri agenciji TOP Line oz. pooblaščenih agencijah ter na spletni strani www.benetke.com kupec soglaša, da mu v zgoraj nevedenih primerih NE PRIPADA nikakršno nadomestilo za nastale potne stroške, izgubljen dobiček zaradi izostanka pri delu niti dnevnice.
Potnik je dolžan TOP Line-u oz. pooblaščeni ageniciji posredovati svojo kontaktno številko, (GSM) katero bo TOP Line uporabil IZKLJUČNO za namene obveščanja o spremembi urnika, odpovedi vožnje. V primeru, da potnik TOP Line-u ne posreduje kontaktne številke ga TOP Line ne bo kontaktiral v primeru spremembe v urniku vožnje ali odpovedi na dan odhoda.
TOP Line si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.
TOP Line si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Najmanjše število prijavljenih potnikov na plovilih je 40% zasedenost.
V primerih, ko TOP Line izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.
TOP Line si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TOP Line pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
TOP Line lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TOP Lineom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TOP Line.
TOP Line si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TOP Line ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
TOP Line ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da TOP Line odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru TOP Lineove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa TOP Line potnika nemudoma obvesti.
TOP Line si pridržuje odpovedati potovanje zaradi višje sile pred začetkom potovanja ter je potnikom dolžan vrniti isključno samo že vplačani znesek. V primeru odpovedi potovanja zaradi višje sile med izvajanjem potovanja je TOP Line dolžan vrniti potnike na kraj začetka potovanja z razpoložljivimi alternativnimi prevoznimi sredstvi s čemer se smatra, da je potovanje zaključeno ter posledično potniku ne pripada nobeno nadomestilo oz. vračilo vplačanih sredstev.
POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list, osebno izkaznico ali izjemoma drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in TOP Line za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TOP Line po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TOP Line, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TOP Line potniku ne vrača. TOP Line ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje TOP Line pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar TOP Line ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
PRTLJAGA
Vsi potniki z veljavno enodnevno vozovnico, kupljeno pri TOP Line-u ali pooblaščeni agenciji so upravičeni do največ 15kg osebne prtljage po osebi. Večje kose prtljage je možno prevažati na ladjah, vendar izključno po predhodni najavi.
TOP Line ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov.
IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali TOP Lineovega predstavnika.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TOP Line bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, TOP Line-ovem vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije TOP Line ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: TOP Line d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320 Portorož najkasneje 2 meseca po opravjleni storitvi.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TOP Line take reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TOP Line-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TOP Line pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
UPORABA PODATKOV
TOP Line vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TOP Line in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
KONČNA DOLOČILA
V cenah, objavljenih za mednarodne prevoze potnikov DDV ni obračunan po 49/2 člen ZDDV-1.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kopru.