Pravila nagradne igre »Izlet v Benetke”

Pravila in splošni pogoji nagradne igre

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Izlet v Benetke« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je podjetje TOP Line d.o.o. Portorož Obala 114, 6320 Portorož (v nadaljevanju organizator). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje in da se z njimi strinja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija pomorske povezave na relaciji Piran – Benetke – Piran za naročnika TOP Line d.o.o. Portorož ter pridobitev všečkov na Facebook profilu Benetke.com. Vsi sodelujoči, ki bodo všečkali Facebook profil in druga pravila nagradne igre, ki so definirana v teh pravilih in pogojih, sodelujejo v nagradni igri.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletnem profilu Facebook: Benetke.com in poteka od dne 3. 4. 2023 do vključno 10. 4. 2023 do 12.00 ure.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju TOP Line d.o.o. Portorož, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja

V nagradni lahko sodelujejo vsi, ki:

 • Všečkajo Facebook profil: Benetke.com,
 • v komentarju označijo eno osebo.
 • V komentarju zapišejo, zakaj bi radi obiskali Benetke.

so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu nagrade podpišejonjeni starši ali skrbnik,- izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo le enkrat.

Nagrajenci bodo z imenom objavljeni na družbenem omrežju Facebook v komentarju objave nagradne igre, v roku 7 dni od zaključka nagradne igre.

 1. Nagrade

Nagradni sklad obsega:

 • 2x izlet v Benetke na dan 29. 4. 2023 (v vrednosti 158 €, storitev je oproščena plačila DDV po 49/2 členu DVV-1)

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo 10. 4. 2023. Žreb s bo izvajal elektronsko na sedežu organizatorja.

 1. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo z imenom objavljeni na družbenem omrežju Facebook v komentarju objave nagradne igre, v roku 7 dni od zaključka nagradne igre.

Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado.

 1. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja ali jim bodo vročene priporočeno po pošti.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Facebook s profila organizatorja nagradne igre.

Če organizator v roku 48 ur od trenutka, ko nagrajenca nagrade obvesti na družbenem omrežju Facebook, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, profil na družbenem omrežju Facebook je lžen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

 1. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se nagrajenec za nagrado ne javi na poslano sporočilo na družbenem omrežju Facebook v roku 2 delovnih dni,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov rezervacije@benetke.com ali pisno na naslov: TOP Line d.o.o. Portorož Obala 114, 6320 Portorož. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja, na Facebook strani benetke.com in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri »Izlet v Benetke« na  www.benetke.com/xxxx sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na https://www.benetke.com/o-nas/splosni-pogoji-poslovanja/pravila-nagradne-igre-2023/. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami na spletnih straneh Benetke.com. Pravila in pogoji so dostopni na spletnih straneh organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na rezervacije@benetke.com.

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

Portorož, 3. 4. 2023

TOP Line d.o.o. Portorož